centos 6.9 yum失效

 1. 新闻资讯
 2. 技术百科
公司新闻 案例分享 技术百科 行业动态

centos 6.9 yum失效

来源:奇站网络 浏览量:868 发布日期: 2022-11-07

 1. cd /etc/yum.repos.d/

先备份

 1. cp CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak

编辑CentOS-Base.repo

 1. [base]
 2. name=CentOS-6.10
 3. enabled=1
 4. failovermethod=priority
 5. baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/6.10/os/$basearch/
 6. gpgcheck=1
 7. gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 8. [updates]
 9. name=CentOS-6.10
 10. enabled=1
 11. failovermethod=priority
 12. baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/6.10/updates/$basearch/
 13. gpgcheck=1
 14. gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 15. [extras]
 16. name=CentOS-6.10
 17. enabled=1
 18. failovermethod=priority
 19. baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/6.10/extras/$basearch/
 20. gpgcheck=1
 21. gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

编辑epel.repo

 1. [epel]
 2. name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 - $basearch
 3. enabled=1
 4. failovermethod=priority
 5. baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/epel-archive/6/$basearch
 6. gpgcheck=0
 7. gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/epel-archive/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

执行

 1. yum clean all
 2. yum makecache
标签:

厦门奇站网络科技有限公司

电话:13313868605

QQ:3413772931

地址:厦门集美区软件园三期

网站地图


                    扫一扫加我咨询